Belöningsfilosofi

Paradigmet att motivation kan köpas för pengar sätts på allt hårdare prov. Forskningen visar att sambandet mellan lön och motivation inte är så enkelt som att högre lön leder till bättre prestationer.

De flesta av oss tänker på lön, bonus och andra typer av monetära ersättningar när vi hör orden belöningar och belöningssystem. I själva verket är verksamhetens belöningssystem mer komplext än så. Alla styrsignaler som arbetsgivaren skickar eller inte skickar är potentiella belöningar. 

 

Belöningsfilosofi är en mix av monetära, sociala och psykologiska belöningar som passar aktuell medarbetare och arbetsgruppen.

“En genomtänkt belöningsfilosofi ska ge ledare på ert företag vägledning hur de ska fördela pengar, tid och uppmärksamhet på bästa sätt för att främja hög motivation och därmed hög prestation.” 


Thomas Dimming, VD-tidningen

Med belöningsfilosofi vill vi ge chefer en teoretisk ram och ett verktyg  som visar hur de kan tillgodose medarbetarnas behov i vardagen samtidigt som lönerevisionen hanteras på ett sätt som inte demotiverar.

BELONINGSMODELLEN.png

Sociala

belöningar

De sociala belöningarna handlar om arbetsklimat och sammanhang. Det kan handla om hur ofta och på vilket sätt ni följer upp och hur arbetsgruppen löser problem tillsammans. 

En underutnyttjad resurs brukar vara frågan om varför vi gör saker. Att förstå varför vi gör det vi gör skapar mening.

Psykologiska

belöningar

Psykologiska belöningar handlar om att tillgodose individens grundläggande psykologiska behov. Användbara verktyg för att få medarbetare att känna sig bekräftade är att lyssna, ställa öppna frågor och vara nyfiken på det de gör och det som händer. Det är belöning i vardagen.

Monetära

belöningar

Monetära belöningar rymmer lön och andra monetära ersättningar som syftar till att göra anställningen så attraktiv som möjligt. Lönesättning är ett av flera verktyg för att uppmuntra och bekräfta önskade beteenden. Nycklar är transparens med hur lönesättningen går till och tydlighet med vad individen kan göra för att påverka sin löneutveckling.